Coláiste Pobail Osraí

Coláiste Pobail Osraí

Here is the initial Energy Saving Mission Statement for Coláiste Pobail Osraí, and also their proposals and plan for their Energy Awareness Campaign. Great work, and we are hugely excited to see the campaigns kick off!


 

Dréacht de Ráiteas Misin maidir le Caomhnú Fuinnimh
Coláiste Pobail Osraí

Ba mhian linn fuinneamh a chaomhnú agus fuíollach a laghdú sa scoil i slí spraoúil agus suimiúil.
Tá sé i gceist é seo a dhéanamh i rith na scoilbhliana 2014-2015 agus amach anseo.
Déanfar seo tríd aidhmeanna rialta a leagadh amach agus gach duine a choimeád ar an eolas faoin gcaoi a bhainfaimid amach iad.
Tá sé mar aidhm go mbeidh daltaí, múinteoirí, foireann agus tuismitheoirí na scoile páirteach sna haidhmeanna a roghnú agus a bhaint amach, agus coimeádfar gach éinne ar an eolas tríd an bhfeachtas feasachta.

Mission Statement for Saving Energy
Coláiste Pobail Osraí

We want to save energy and reduce waste in the school in a fun and interesting way.
We aim to do this during the school year 2014-2015, and beyond.
This will be done by setting regular goals and keeping everybody informed about how we will achieve them.
It is our aim that students, teachers, staff and parents will be involved in setting and reaching our goals, and we will keep everyone informed through our awareness campaign.

 

Feachtas Feasachta

Roimh Shamhradh:
• Feachtas Póstaer & Screensaver
• Tionóil Scoile
• Ráiteas Misin sínithe & le feiceáil
Meán Fómhair go Samhain:
• Feachtas Póstaer, Screensaver, Facebook
• Fógra ar Moodle & suíomh idirlín
• Tionóil scoile: aidhmeanna & dul chun cinn
• Greamáin
• Comórtas ‘Mana a chumadh’
• Taispeántas ag Oíche Oscailte
• Cuairt Susliving
• Lá Glas
• Eile?

Samhain go Nollaig:
• Feachtas Póstaer, Screensaver, Facebook
• Fógra ar Moodle & suíomh idirlín
• Tionóil scoile: aidhmeanna & dul chun cinn
• Comórtas: Amhrán Nollag le teachtaireacht ghlas/ scannán ar chaomhnú fuinnimh
• E-nuachtlitir a chur amach
• ‘Uair an Domhain’/ranganna gan leictreachas
• Clárú don Young Environmentalist Awards
• Eile?

Nollaig go Cáisc:
• Feachtas Póstaer, Screensaver, Facebook
• Fógra ar Moodle & suíomh idirlín
• Tionóil scoile: aidhmeanna & dul chun cinn
• Rang san ábhar bainteach leis an bhfuinneamh/gcaomhnú
• Suirbhé ar nósanna úsáid fuinnimh & Torthaí
• Iontráil ar an Young Environmentalist Awards
• Eile?

Cáisc go Samhradh:
• Taispeántas/ graf a chur le chéile a thaispeánann úsáid leictreachais gach mí sa scoilbhliain
• Feachtas Póstaer, Screensaver, Facebook
• Fógra ar Moodle & suíomh idirlín
• Tionóil scoile: aidhmeanna & dul chun cinn
• Taispeántas ag Oíche na nGradam
• E-nuachtlitir
• ‘Uair an Domhain’
• Eile?

Awareness Campaign

Before Summer:
• Poster & Screensaver Campaign
• Announcement at Assembly
• Mission Statement signed & on display
September to Halloween:
• Poster, Screensaver, Facebook Campaign
• Notice on Moodle & School website
• Assembly: Aims & progress
• Stickers
• ‘Create a slogan’ competition
• Display at Open Night
• Susliving Visit
• Green Day
• Other?

October to Christmas:
• Poster, Screensaver, Facebook Campaign
• Notice on Moodle & School website
• Assembly: Aims & progress
• Competition: Christmas song with a green message/ film on energy saving
• E-newsletter
• ‘Earth hour’/classes without electricity
• Register to enter Young Environmentalist Awards
• Other?

Christmas to Easter:
• Poster, Screensaver, Facebook Campaign
• Notice on Moodle & School website
• Assembly: Aims & progress
• Classes bases on energy saving/ conservation
• Survey on energy consumption habits & results displayed
• Entries for Young Environmentalist Awards
• Other?

Easter to Summer:
• Display/ graph of the school’s electricity use/ saving over the year
• Poster, Screensaver, Facebook Campaign
• Notice on Moodle & School website
• Assembly: Aims & progress
• Presentation at Awards Night
• E-newsletter
• ‘Earth Hour’
• Other?